Y2K Thailand
Return to Y2K homepage
The Y2K information center
Y2K FAQ
Y2K Services
Y2K Tools
Y2K Newsroom
Our Y2K publication
Our Y2K calendar
Send your question and feedback to us
National Y2K Coordinating Committee

คณะกรรมการประสานงานการแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000

National Y2K Coordinating Committee
(Y2K-NCC)


          ในการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ และได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อการแก้ไขปัญหาระดับชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเต อร์ปี ค.ศ. 2000 ของภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ดังนี้ :

 1. เห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ของภาครัฐ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เสนอทั้ง 3 ข้อ กล่าวคือ :
  1. ให้แต่ละกระทรวงและทบวง จัดตั้งคณะกรรมการในระดับกระทรวงเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000
  2. ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 โดย
   • พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000
   • พิจารณาให้ความสำคัญกับรายการการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ไว้เป็นลำดับต้น ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2542 และ 2543 รวมทั้งในปี ต่อๆ ไป หลังปี ค.ศ. 2000
  3. ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000
 2. ให้กระทรวง ทบวง เร่งรัดดำเนินการสำรวจระบบคอมพิวเตอร์ และปัญหาคอมพิวเตอร์ที่อาจจะมีขึ้น ในปี ค.ศ. 2000 ในแต่ละหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งประมาณการด้านงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วส่งผลการสำรวจให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ทราบภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อประสานงานการดำเนินการแก้ไข ปัญหาในแนวทางเดียวกันต่อไป และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รายงานให้ คณะรัฐมนตรี ทราบด้วย

โดยนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะทำให้มีคณะกรรมการระดับกระทรวง/ทบวงขึ้น จำนวน 14 คณะ ที่จะดำเนินการ ประเมินและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ของแต่ละกระทรวง/ ทบวง โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการระดับกระทรวงเหล่านั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพปัญหาของคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ในภาครัฐมีขอบเขตที่กว้างขวาง และมีแนวโน้มที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ และการที่มีคณะกรรมการระดับกระทรวง/ทบวง เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประเมิน และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ตามมติ ครม. ดังกล่าวด้วย ให้จำเป็นต้องมีองค์กรประสานงานระดับเดียวกันขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ

          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการจัดตั้งองค์กรประสานงานระดับกระทรวง/ทบวงในเรื่องนี้ขึ้น เรียกว่า "คณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000" ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541

องค์ประกอบของคณะกรรมการ :

 1. รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 3. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. รองปลัดกระทรวงการคลัง
 5. ประธานคณะกรรมการเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ในระดับกระทรวง/ทบวง (16 กระทรวง/ทบวง)
 6. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน
 7. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน
 8. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 9. ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี
 10. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 11. ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน
 12. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 13. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 14. นายกสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย หรือผู้แทน
 15. นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 16. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
 17. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :

 1. ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง ในการดำเนินงานเรื่องการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000
 2. จัดทำแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ปีค.ศ. 2000 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดปัญหาในปี ค.ศ. 2000 (Contingency Plan)
 3. รวบรวมรายงานภาพรวม และสถานภาพของการประเมินและการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกสองเดือน โดยมีอำนาจในการสอบถามและขอทราบรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาจากทุกหน่วยงานตามความเหมาะสม
 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แก่สาธารชนเพื่อสร้างความตื่นตัว และความเข้าใจในปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 และการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องนี้
 5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Calendar] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment