Y2K Thailand
Return to Y2K homepage
The Y2K information center
Y2K FAQ
Y2K Services
Y2K Tools
Y2K Newsroom
Our Y2K publication
Y2K calendar
Send your question and feedback to us
Y2K Checklist
รายการตรวจสอบเพื่อรับมือวันที่ 1 มกราคม 2000

      เพื่อให้การเตรียมรับมือกับปัญหา Y2K ดำเนินไปอย่างราบรื่น และไม่เกิดปัญหาในช่วงที่อาจ จะเกิดเหตุการณ์คับขันศูนย์Y2Kจึงขอเสนอรายการตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินการของ ศูนย์บัญชาการของแต่ละหน่วยงานไว้ดังต่อไปนี้

 1. อ่านแผนฉุกเฉินและแนวทางปฎิบัติจนเข้าใจแล้ว
 2. จัดทำรายชื่อผู้ต้องอยู่ประจำ และ ได้ซักซ้อมการทำงานแล้ว
 3. ประกาศและแจกจ่ายเอกสารคู่มือให้พนักงานทั้งหน่วยทราบว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไรในกรณีที่เกิดปัญหา Y2K แล้ว
 4. จัดเตรียมทำป้ายสำหรับเข้าในศูนย์บัญชาการให้พนักงานเรียบร้อยแล้ว
 5. จัดเตรียมชื่อผู้บริหารและหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้แล้ว
 6. จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เอาไว้แล้ว
 7. จัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆ ให้พนักงานแล้ว
 8. สื่อสารให้หน่วยงานพันธมิตรทราบวิธีติดต่อกับหน่วยงานของเราแล้ว
 9. สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะแล้ว
 10. สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว
 11. ตรวจและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว
 12. ตรวจและทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าฉุกเฉินแล้ว
 13. สำรองน้ำประปาไว้เต็มถังแล้ว
 14. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฉายและถ่านไฟฉายแล้ว
 15. จัดหายาสามัญไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้ว
 16. ในกรณีที่หน่วยงานมีแพทย์ประจำ ได้แจ้งแพทย์และพยาบาลให้เตรียมพร้อมแล้ว
 17. จัดหาเงินสดสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้ว
 18. จัดเตรียมโทรศัพท์สายตรงเอาไว้ใช้แล้ว
 19. จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้ว
 20. จัดเตรียมวิทยุสมัครเล่นเอาไว้แล้ว
 21. จัดเตรียมวิทยุติดตามตัว(เพจเจอร์)เอาไว้แล้ว
 22. จัดเตรียมเครื่องโทรสารเอาไว้แล้ว
 23. จัดเตรียมเครื่องรับโทรทัศน์เอาไว้แล้ว
 24. จัดเตรียมเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเอาไว้แล้ว
 25. ตรวจสอบอุปกรณ์ UPS ของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนแล้ว
 26. จัดทำสำรองข้อมูลและระบบซอฟต์แวร์เอาไว้แล้ว
 27. พิมพ์ข้อมูลสำคัญลงกระดาษแล้ว
 28. ติดต่อและมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว
 29. สั่งหยุดการดำเนินการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม แล้ว
 30. สั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ แม่ข่าย(เซิร์ฟเวอร์)ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเรียบร้อยแล้ว
 31. สั่งหยุดลิฟต์ขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เรียบร้อยแล้ว
 32. เตรียมพนักงานที่จะทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ระหว่างเกิดปัญหาเอาไว้แล้ว
 33. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์ม หรือ กล้องวีดีทัศน์เอาไว้แล้ว
 34. เตรียมดำเนินการทดสอบระบบสำคัญหลังจากผ่านวันที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว
 35. จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
 36. จัดเตรียมการให้บริการอาหาร และ เครื่องดื่มแก่พนักงานที่จะต้องอยู่เฝ้าระวังเหตุการณ์ Y2K เอาไว้แล้ว

 

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment