Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter
NEWS

Y2K ของไทยก้าวหน้าได้เลื่อนอันดับแก้ปัญหามาอยู่กลุ่ม 2 พร้อมเร่งออก
พระราชกำหนด

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) จัดให้มีการแถลงข่าว เพื่อรายงานความคืบหน้า และการเตรียมความพร้อมรับต่อปัญหา Y2K ของหน่วยงานในภาครัฐ โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนแห่งชาติ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปีค.ศ. 2000

         ตามนโยบายของคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ได้กำหนดให้ ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา Y2K โดยใช้โปรแกรมมาตรฐานเดียวกันที่พัฒนาขึ้นโดยได้รวบรวมสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม  2542 (ดังตารางที่ 1)

กระทรวง สำคัญยิ่งยวด (%) สำคัญมาก สำคัญรอง (%)
แรงงานฯ - 85 47
ต่างประเทศ 40 100 58
คมนาคม 55 40 38
พาณิชย์ 70 75 78
มหาดไทย 80 48 54
ยุติธรรม - - 60
วิทยาศาสตร์ฯ - 44 52
ศึกษาธิการ 21 8 8
อุตสาหกรรม 84 50 44
สำนักนายก 49 37 52
หน่วยงานอิสระ 87 60 62
กลุ่มรายได้ของรัฐ
กรมศุลกากร - 54 46
สรรพสามิต - 53 64
สรรพากร 23 25 -
กลุ่มสถาบันการเงิน การธนาคาร การประกันภัย
กระทรวงการคลัง 64 55 61
ธนาคารแห่งประเทศไทย 97 94 86
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 84 66 76
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - - 96
กรมการประกันภัย 79 - 79
กลุ่มความสงบสุข
ทบวงมหาวิทยาลัย 37 67 10
กลาโหม - - -
สำนักงานตำรวจฯ - - -
สาธารณสุข 42 42 42
ประปานครหลวง 98 95 -
ประปาส่วนภูมิภาค - 32 -
เกษตรและสหกรณ์ 17 15 19
ศาลาว่าการฯ 74 53 45
กลุ่มการสื่อสารและโทรคมนาคม
กรมการบินพาณิชย์ - - -
อุตุนิยมวิทยา 38 38 -
การท่าเรือฯ - 50 18
การท่าอากาศฯ - 78 19
การสื่อสารฯ 34 34 88
การบินไทย 44 13 36
วิทยุการบิน 44 13 36
องค์การโทรศัพท์ฯ 67 37 30
กลุ่มไฟฟ้าและพลังงาน
ไฟฟ้านครหลวง 98 95 -
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 69 45 25
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 74 75 67
การปิโตรเลี่ยมฯ 83 59 73

หมายเหตุ : เครื่องหมายในตาราง (- ) หมายถึงไม่มีปัญหา ยกเว้นของกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้

         ความก้าวหน้าในภาพรวมของ ภาครัฐทั้งหมดได้รับรายงานจากกระทรวงทุกกระทรวง ทบวง รวมทั้งหน่วยงานอิสระ สำหรับกระทรวงกลาโหมนั้นได้รับข้อมูลจากกระทรวงแล้วแต่ข้อมูลเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับรายงานความก้าวหน้าโดยภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งยวดค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีการติดตามค่อนข้างเข้มงวดทั้งภายในหน่วยงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่นานาชาติกำหนด

         สำหรับประเทศไทยในสายตาของนานาชาติแล้ว ธนาคารโลกยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีลำดับความตื่นตัวในการรับรู้ปัญหาในลำดับต้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา และบริษัท Gartner Group เคยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2541 กล่าวคือเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนมากกว่าร้อยละ 50 มีโอกาสที่จะเกิดปัญหา Y2K ในระบบที่มีความสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2542 เลื่อนเป็นลำดับที่ 3 เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนประมาณร้อยละ 33-50 มีโอกาสที่จะเกิดปัญหา Y2K ในระบบที่มีความสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เลื่อนลำดับเป็นที่ 2 เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนประมาณร้อยละ 15-33 มีโอกาสที่จะเกิดปัญหา Y2K ในระบบที่มีความสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

         ส่วนแผนการในอนาคตที่จะต้องจัดให้มีความพร้อมมากที่สุดคือ

  • การเตรียมสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและเป็นผู้บริหารภาวะฉุกเฉินของจังหวัด ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการ
  • การเร่งรัดให้หน่วยงานได้จัดส่งรายงานให้ครบถ้วน เพื่อการติดตามและประเมินปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง
  • ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยวางแผนจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้การแก้ไข และการป้องกันทั่วประเทศประมาณ 7 ครั้งในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
  • จัดเตรียมคู่มือประชาชนเพื่อการรับรู้ถึงปัญหาอย่างเข้าใจ
  • เตรียมออกพระราชกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหา Y2K ซึ่งในปัจจุบันนี้คณะอนุกรรมการศึกษาเตรียมการด้านมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 กำลังศึกษาและยกร่างนำเสนอต่อไป

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment