Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2541


          เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ครั้งที่ 2/2541 อาคารรัฐสภา 2 โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นาย สุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธาน ผลจากการประชุมนั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติเลื่อนกำหนดการจัดทำแผน Y2K จากเดิม 31 สิงหาคม เป็น 30 กันยายน 2541 ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งส่งรายงานการสำรวจและจัดแยกประเภทระบบงานเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนรองรับ(Contingency Plan) ภายใน 16 กันยายนนี้ โดยขอให้กระทรวงดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ของกระทรวง เพื่อให้กรม กองต่างๆ ดำเนินการปฏิบัติภายใต้กรอบดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ เนคเทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและหากมีข้อปรับปรุงให้แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบด้วย

           นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวงเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 หรือผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาดังกล่าว เสนอรายงานความก้าวหน้า(Progress Report) ให้ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ทุกสัปดาห์ โดยจัดส่งรายงานผ่านเนคเท

           สำหรับความก้าวหน้าของแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2542 โดยขอกู้ เงินจาก OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) นั้นที่ประชุมมีมติเห็น ชอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอม พิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นองค์กร ปฏิบัติในการ บริหารเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ในภาครัฐ โดยให้เนคเทค หารือ กับสำนัก งบประมาณ และกระทรวงการคลังในประเด็นวงเงินกู้ โดยปรับปรุงตัวเลขให้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อเสนอในที่ประชุมคราวหน้า

           นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มติ ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด โดยมีบทบาทเป็นองค์กร ประสานงานกับ หน่วย งาน ต่างๆของระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด ซึ่งมีผล กระทบ ต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างรุนแรง สำหรับองค์ประกอบ ของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้แก่ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคม/ขนส่ง กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน และกลุ่มความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังนี้

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ :

 1. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
 3. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. ผู้แทนการประปานครหลวง
 5. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
 6. ผู้แทนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 7. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 8. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 9. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
 10. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 12. ผู้แทนกรมการประกันภัย
 13. ผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 14. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 15. ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 16. ผู้แทนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 17. ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
 18. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. ผู้แทนกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 20. ผู้แทนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 21. ผู้แทนกรมการบินพาณิชย์
 22. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
 23. ผู้แทนกรมตำรวจ
 24. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 25. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
 26. ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
 27. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ
 28. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 29. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :

 1. ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีระบบที่มีความสำคัญ ยิ่งยวด
 2. จัดทำแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกรณีที่เกิดปัญหาในปี ค.ศ. 2000 (Contingency Plan)
 3. รวบรวมรายงานภาพรวม และสถานภาพการประเมินและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของระบบงานต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด (Super Critical) แก่คณะกรรมการประสานงานทุกสองเดือนโดยมีอำนาจในการสอบถามและขอทราบรายงานความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาจากทุกหน่วยงานตามความเหมาะสม
 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปีค.ศ.2000 ของหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด (Super Critical)
 5. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

          ท่านประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (ฯพณฯ รองนายก รัฐมนตรี นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้ให้ความสำคัญในบทบาท และความสำคัญของคณะกรรมการประสานงานที่จำเป็นผลักดันให้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาY2K ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วมี ประสิทธิ ภาพอีกทั้งยังได้ปรารภแสดงความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหา Y2K ในหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานที่บริหารระบบ Super Critical อีกด้วย ซึ่งคาดว่าคณะ-อนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่ จากการประชุมนี้ ควรมีการประชุมกันในไม่ช้า และคงจะได้เสนอแผนงาน/กิจกรรมต่างๆ แก่ คณะกรรมการ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบความก้าว หน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานในกลุ่มนี้ต่อไป

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment