Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

สุวิทย์เอาจริงย้ำต้องส่งรายงานทุก 2 อาทิตย์
สำนักงบฯ วอนให้เร่งแก้ Y2K
ถ้าไม่มีงบจริงๆ ให้เสนอของบฉุกเฉินได้นายสุวทิย์

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปีค.ศ. 2000 ครั้งที่ 3/2541 และจัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K ของภาครัฐ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธาน

          ประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ได้กล่าวย้ำในที่ประชุมถึงเรื่องการส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของแต่ละกระทรวงว่า จากเดิมทีให้ส่งรายงานประจำสัปดาห์นั้น หลายกระทรวงไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด ซึ่งต่อไปได้กำหนดให้ส่งทุก 2 สัปดาห์ แหละถ้ากระทรวงใดไม่ส่งรายงาน จะทำจดหมายเตือนไปยังรัฐมนตรีของกระทรวงนั้นด้วยตัวเอง ทั้งนี้หากถ้าหน่วยงานใดสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ ให้เร่งดำเนินการไปได้เลย

         สำหรับด้านงบประมาณที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา Y2K นั้น ทางผู้แทนสำนักงบประมาณกล่าวว่า อยากจะให้แต่ละกระทรวงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K ของหน่วยงาน โดยให้บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2542 ไปก่อน หากกระทรวงไหนไม่มีงบประมาณเพียงพอจริงๆ ให้ยื่นเรื่องเสนอไปยังสำนักงบฯ เพื่อของบสำรองฉุกเฉินได้ ซึ่งถ้าจะรอเงินกู้จาก OECF เกรงว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาต้องล่าช้าออกไปอีก ถึงแม้ว่าได้เงินกู้มาก็ไม่สามารถนำไปจัดสรรใช้ได้ทันอยู่ดี เพราะกว่าจะใช้เงินได้ก็ประมาณปลายปี 42

         สำหรับความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานั้น จากการที่เนคเทได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นประเมินและการจัดทำแผนการแก้ปัญหา (Assessment) ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง/ทบวง ได้จัดทำแผนการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีหน่วยงานอิสระ 10 หน่วยงาน และ 11 กระทรวง/ทบวง ที่ได้รายงานระบบที่มีความสำคัญระดับต่างๆ ที่จะต้องนำไปสู่แผนการแก้ไขปัญหา มีเพียงกระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรมและทบวงมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่มีรายละเอียดของระบบงานที่จำแนกตามระดับความสำคัญ อนึ่ง กระทรวงกลาโหม และทบวงมหาวิทยาลัย มีลักษณะของการบริหารและการจัดองค์กรที่แตกต่างไปจากกระทรวงอื่น ทำให้การจัดเก็บข้อมูลค่อนข้าง ล่าช้า รวมทั้งภาระกิจของกระทรวงกลาโหม ที่ต้องให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับทำให้การประเมินการจัดทำแผนไม่อาจจัดส่งให้ได้

         จากการประเมินแผนการแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนราชการยังต้องการงบประมาณจำนวน 1,648 ล้านบาท ในขณะที่ได้ตรวจสอบรายการงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับปี 42 ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็น ทางการว่า มีเพียง 459.04 ล้านบาท ซึ่งต้องจัดหาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 1,189 ล้านบาท

         เพื่อการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ให้ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง ทางเนคเท ได้จับมือกับทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประเด็นที่จะร่วมมือ กันใน 3 ประเด็นด้วยกันคือ

  1. การจัดผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษา และจัดทำบทความและรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา Y2K ของประเทศไทย
  2. การกำหนดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นศูนย์ปฏิบัติการ Y2K โดยจะหน้าที่ให้ความรู้ และช่วยแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง
  3. จัดผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบกระบวนการแก้ไขปัญหา Y2K ของหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งยวดในประเทศไทย

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment