Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

เนคเทจับมือกับสภาอุตฯ จัดสัมมนา Y2K ในภาคอุตสาหกรรมนายสุวิทย์

         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเท) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ในภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้อง Meeting Room 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธานในการสัมมนา

         วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ที่ถูกต้องและเป็นระบบ ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา Y2K ในภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและทั่วถึง

         โดย ฯพณฯ รองนายก ได้กล่าวถึงปัญหา Y2K นี้ว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนั้นได้มีการเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นในกระทรวงต่างๆ จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 โดยมีประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา Y2K จากกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งได้ สั่งการให้คณะกรรมการต่างๆ รีบดำเนินการตรวจสอบปัญหาและประเมินความรุนแรงของปัญหาและระบบที่ต้องแก้ไข เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขให้ คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งการแก้ไขปัญหา Y2K ของภาครัฐเริ่มมีภาพที่ชัดเจนขึ้น ในขณะนี้ได้รับแผนการแก้ไขฯ จากหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และทางเนคเทกำลังรวบรวมจัดทำเป็นแผน Y2K ระดับชาติต่อไป

         สำหรับภาคเอกชนนั้นได้รับรายงานว่ามีวิธีการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหา ที่แตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมและบริษัทอีกหลายแห่งที่ไม่มีผู้ติดตามกำกับดูแลและตรวจสอบ อันอาจทำให้เกิดการละเลยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อกิจการและประเทศชาติอีกด้วย ปัญหา Y2K เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และทุกฝ่ายต้องแก้ไข โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าไม่แก้ไขก็อาจจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ กล่าวคือ ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้น หากมีการสอบถามว่าบริษัทได้รับการแก้ไขปัญหา Y2K ผ่านหรือยัง ถ้าบริษัทยังไม่ได้ทำการแก้ไข หน่วยงาน หรือบริษัทที่ทำการค้าขายด้วยอาจไม่ติดต่อค้าขายต่อไป เพราะเกรงว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ จะทำให้บริษัทที่ติดต่อด้วยมีปัญหา ด้วยเหตุนี้เนคเทในฐานะศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 และสภาอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา Y2K จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น

         เนื้อหาของการสัมมนาประกอบด้วย การแก้ไขปัญหา Y2K ในภาคอุตสาหกรรม : จะเริ่มต้นอย่างไร บรรยายโดย อาจารย์ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัท อมรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด นิรุติ สวนศิลป์พงศ์, มนูร ชิการณ์ จากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด และสมคิด  ธีระบุญชัยกุล บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความกระจ่างในเรื่อง ปัญหา Y2K กับระบบควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา Y2K ในโรงงานอุตสาหกรรมŽ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ ผู้เข้าฟังสัมมนาได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ประมาณ 150 คน

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment