Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

ทศท.ร่วมกับกสท.เปิดบ้านแถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา Y2K สุวิทย์มั่นใจด้านโทรคมนาคมผ่านปัญหา Y2K แน่นอน


งานแถลงข่าว ทศท.&กสท.

         ศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 จัดให้มีการแถลงข่าวเรื่อง "การเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งยวด (Super Critical) ครั้งที่ 1" ขึ้นในวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายไพรัช ธัชยพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายครรชิ มาลัยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหา Y2K ของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว

         วัตถุประสงค์ของการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงาน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด และต้องได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งทดสอบใช้งานให้ทันภายในกำหนด ซึ่งหากระบบงานเกิดความผิดพลาด อาจมีผลกระทบต่อประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศได้

         ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการได้มาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของทั้งสองหน่วยงานนี้ถือเป็นเริ่มศักราชใหม่ของการแก้ไขปัญหาY2K ของประเทศไทยที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในปีนี้ที่จะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานที่มีระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด และมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วยอันเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาก จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานของทั้งสองหน่วยงาน ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะการดำเนินการส่วนใหญ่เสร็จไปมากแล้ว และมั่นใจว่าปัญหา Y2K จะแก้เสร็จทันตามที่กำหนดไว้คือเดือนกรกฎาคม 2542 นี้แน่นอน

ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีมอบแผนผังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

         ด้านการแก้ไขขององค์การโทรศัพท์มีแผนในการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานของ ทศท. อยู่ในขั้นของการทดสอบระบบและกำลังทะยอยติดตั้งใช้งานจริง จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2542 นี้ โดยอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของผู้ผลิตร่วมกับทศท. นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทางทศท. กำลังว่าจ้าง Y2K Auditor เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการไว้อีกด้วย นอกเหนือจากแผนฉุกเฉินที่เตรียมไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

         ในส่วนที่ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับองค์การโทรศัพท์ฯ และลูกค้ารายใดต้องการให้องค์การโทรศัพท์ช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามขอรับคำแนะนำได้ สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเรื่อง Y2K หรือความคืบหน้าเพิ่มเติมของทศท. สามารถไปชมได้ที่ http://www.tot.or.th/y2k ได้ ซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

         ด้านการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ทำการแก้ไขไปแล้วในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กสท. ได้เตรียมแผนในการดำเนินการไว้ คือในส่วนที่มีผลกระทบต่อการให้บริการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อน คือระบบ Switching ของบริการต่างๆ เช่น โทรศัพท์ระหว่างประเทศ วิทยุคมนาคม เทเล็กซ์ ฯลฯ  ระบบTransmission เช่น ดาวเทียม เคเบิลใต้น้ำ  ไมโครเวฟ ฯลฯ และระบบไปรษณีย์ ส่วนระบบสื่อสารภายในองค์กร อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆจะดำเนินการแก้ไขไปตามลำดับความสำคัญ และในด้านบริการไปรษณีย์นั้น ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว

เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกสท. นำ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ กิตติกุล) พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา Y2K ทั้งนี้อุปกรณ์ใดที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่

         นอกจากนั้น กสท. ยังได้เตรียมแผนฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งกำหนดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2542 นี้ และขอให้มั่นใจว่า กสท. จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ ไม่มีการหยุดชะงัก หรือผิดพลาดประการใด

         และในการเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีระบบความสำคัญยิ่งยวดนั้นจะมีการจัดเป็นระยะๆ ทั้งนี้กำหนดการในครั้งต่อไปคือ วันที่ 27 มกราคม 2542 จะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัทการบินไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และอาจจะมีการไปเยี่ยมตามโรงพยาบาล และธนาคารต่างๆ บ้าง ซึ่งจะได้มีการแถลงให้ทราบในครั้งต่อไปและเพื่อให้สาธารณชนทั้งในประเทศและนานาชาติได้เกิดความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา Y2K อย่างจริงจังของประเทศไทย

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment