Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

การบินทุกด้านพร้อม Y2K นำเข้า-ส่งออกไม่มีปัญหา Y2K


         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 และคณะได้ไปรับฟังรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา Y2K ของ 6 หน่วยงานด้วยกันคือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจัดว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่อากาศยานแห่งประเทศไทย

         รองผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K ของ ทอท. ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่าได้รับผลกระทบได้แก่ ระบบแสดงตารางข้อมูลการบิน ระบบบริหารหลุมจอด ระบบคิดเงินค่าใช้โทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบงานด้านบุคลากรและค่ารักษาพยาบาล และระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหารของ ทอท. คาดว่าจะทำการทดสอบระบบเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะเริ่มใช้งานจริงในเดือนสิงหาคม 2542 พร้อมกันนี้ทาง ทอท. ยังได้เตรียมทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K ในระดับที่วิกฤตมาก และระดับวิกฤตซึ่งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและทดสอบแผนฉุกเฉินให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2542

         นอกจากนี้ ทอท. ได้รวบรวมมาตรการการแก้ไขปัญหา Y2K ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และจะนำส่งให้บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K ต่อไป และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของ ทอท. โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) นั้น ทอท. จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

         ด้านบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์สื่อสาร และจากการ-ตรวจสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ มีอยู่ 2 ระบบคือ ระบบนำร่องใช้สำหรับช่วยในการบินตามเส้นทางบิน และระบบนำร่องใช้สำหรับช่วยในการนำอากาศยานลงสู่สนามบิน ซึ่งมีสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ 30 สนามบินนั้น ไม่พบปัญหาแต่ประการใด

การติดตามความคืบหน้า

         ด้านระบบสื่อสารที่ใช้สื่อสารระหว่างภาคพื้นดินด้วยกัน และภาคพื้นดินกับอากาศนั้นใช้เครือข่ายดาวเทียมเครือข่ายของ กสท. และ ทศท. ได้รับรายงานว่าไม่มีปัญหาเช่นกันส่วนระบบภาคพื้นดินนั้นพบว่ามีปัญหาและจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ ในด้านการติดต่อระหว่างนักบิน และพนักงานควบคุมการจราจรจะต้องใช้เครื่องวิทยุสื่อสารถึงกัน ดังนั้นทางวิทยุการบินไทยได้เตรียมแผนสำรองฉุกเฉินโดยการตั้งสถานีเครื่องรับ-เครื่องส่งคลื่นสั้น (HF) และกำลังส่งสูงเตรียมไว้ที่สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นส่วนระบบงานด้านบริหาร เช่น ด้านบุคคล การเงินบัญชี ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ได้ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

         ด้านกรมการบินพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. ด้าน IT กรมฯได้จัดหาระบบเครือข่ายใหม่ทั้งระบบ จึงรองรับปัญหาปี 2000 อยู่แล้ว และในส่วนที่มีปัญหาคือด้าน OS ของ UNIX และ SOLARIS ได้ลงโปรแกรม Patch ใหม่แล้ว
  2. ด้าน Non-IT และ Embedded System จากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหา และได้รับการยืนยันจากบริษัทมาแล้วบางส่วนว่าไม่มีปัญหา
  3. ท่าอากาศยานซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงของชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลถึง 24 แห่ง และท่าอากาศยานของเอกชนอีก 2 แห่ง ซึ่งการตรวจสอบนั้นไม่สามารถดำเนินการด้วยกรมฯ หน่วยเดียว เนื่องจากเป็นส่วนการให้บริการของหลายหน่วยงาน เช่น บริษัทวิทยุการบินฯ สายการบิน แต่เท่าที่ประเมินผลในภาพรวมยังไม่พบผลกระทบ ซึ่งจะต้องประเมินทุกหน่วยงานก่อนสรุปอีกครั้งการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้

         ด้านกรมศุลกากร ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการในด้านการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก สำหรับระบบการนำเข้าและส่งออกได้ผ่านการทดสอบและติดตั้งใช้งานจริงแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2541 ส่วนการดำเนินงานแก้ไขด้าน IT แก้ไขไปแล้วกว่า 60% ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องใหม่ และอัปเกรดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทดสอบ และการ-ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้เตรียมการศึกษาด้านกฎหมายกรณีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้อีกด้วย

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment