Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Publications

ผลกระทบจากปัญหา Y2K

          โอกาสผิดพลาดที่เกิดจากปัญหา Y2K อันเป็นผลเบื้องต้น คือ การนับวันผิดและนำไปสู่การตัดสินใจผิดในเรื่องต่างๆ ที่มีวันที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จนถึงการที่คอมพิวเตอร์ และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องหยุดทำงาน ผลกระทบนั้นอาจจะมีตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทางธุรกิจ ไปถึงความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรในโรงงาน อาคารที่ทำงาน ระบบคมนาคมขนส่ง หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในระบบอุปกรณ์โรงพยาบาล หรือระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดสิ่งที่คาดหวังไว้ได้ คือ ความวุ่นวายอย่างมากในองค์กรที่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้รับบริการจากหน่วยงานเหล่านี้

          แม้ปัญหา Y2K จะเข้าใจได้ง่ายและมีวิธีแก้ไขด้านเทคนิคที่ชัดเจน แต่ความยุ่งยากหลักอยู่ที่ขนาดและความผูกโยงกันของโปรแกรมในระบบงานที่ใช้วันที่ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าแม้องค์กรที่ไม่มีปัญหานี้ หรือได้แก้ไขปัญหาส่วนที่อยู่ในระบบของตนเองสำเร็จแล้วก็ตาม ก็ยังอาจได้รับผลกระทบของปัญหาที่สืบเนื่องจากการร่วมงาน หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ซึ่งยังใช้ปี ค.ศ. แบบสองหลักอยู่ นอกจากนี้การที่โปรแกรมใช้ปีเป็น พ.ศ. ก็มิได้รับประกันว่าระบบในคอมพิวเตอร์จะไม่เกิดปัญหา เพราะเลขปี พ.ศ. ส่วนมากก็มาจากเลขปี ค.ศ. ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ข้อที่น่าสนใจคือ แม้หน่วยงานจะไม่ใด้ใช้คอมพิวเตอร์เลย ก็ยังจะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นที่ทำงานผิดพลาด หรือล่าช้า ดังนั้นอาจสรุปประเด็นสำคัญของปัญหานี้ได้ ดังนี้

  • ปัญหา Y2K ไม่ใช่เป็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น แต่เป็นปัญหาเชิงธุรกิจและการจัดการ ซึ่งกระทบกับหน่วยงานแทบทุกแห่ง โดยมีความรุนแรงในระดับต่างๆ กัน ในบางกรณีปัญหานี้ก็กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้ว เช่น ไม่สามารถกำหนดนัดหมายเลยไปถึงปี ค.ศ. 2000 ได้
  • ปัญหา Y2K เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับระบบคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ ทั้งเมนเฟรม มินิ ไมโคร ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  • เวลาในการแก้ปัญหานี้มีจำกัด คือ จำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ทันวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000

ผลกระทบจากปัญหา Y2K นั้นมีมาก และอาจสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

  • ผลกระทบทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ

          ปัจจุบันข่ายงานคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท เชื่อมต่อธุรกิจข้ามบริษัทในลักษณะของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทั้งระบบธนาคาร และระบบตลาดหุ้น ได้มีการเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน ซึ่งผลกระทบนี้จะไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น ความผูกพันในระบบการค้าโลกที่มีความวุ่นวายจากจุดหนึ่งของโลก ยังมีโอกาสส่งผลร้ายแรงให้กับอีกจุดหนึ่งได้อย่างที่คาดไม่ถึง

          นอกจากนี้หลายหน่วยงานได้คาดคะเนว่า องค์กรธุรกิจทั่วโลกจะต้องใช้เงินจำนวนมาก เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบ ซึ่งเป็นผลสะท้อนทำให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

  • ผลกระทบทางด้านสังคม สาธารณสุข และความมั่นคงของประเทศ

          เป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครื่องมือที่มีไมโครโพเซสเซอร์ควบคุมการทำงาน เช่น เครื่องมือแพทย์ ระบบช่วยชีวิตในโรงพยาบาล ระบบฐานข้อมูลยา ระบบฐานข้อมูลคนไข้ ระบบ X-Ray และระบบควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบอย่างมากถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบทางทหาร ระบบอุปกรณ์อาวุธ เครื่องบินรบ หรือเรือรบ ระบบดาวเทียม GPS ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องใช้วงจรนาฬิกาที่อาจจะมีปัญหา Y2K ได้

  • ผลกระทบทางด้านการศึกษา

          ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูล นักศึกษา ระบบประมวลผลการเรียนการสอน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายได้

  • ผลกระทบทางด้านจิตใจ

          ประชาชนจำนวนมากอาจเกิดความเข้าใจผิดๆ ในปัญหา Y2K ทำให้เกิดความกังวลและตื่นตระหนกไปทั่ว เพราะมีข่าวว่าผลของปัญหาอาจสร้างความเสียหายที่สูงเกินความเป็นจริง

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment