Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination 
Committee

วิธีการกรอกแบบฟอร์มประเมินความรุนแรงของผลกระทบหน่วยงาน

ฟอร์ม 1 : ประเมินความรุนแรงของผลกระทบหน่วยงาน _____(ระบุชื่อหน่วยงาน อาทิชื่อ กอง กรม กระทรวง)____  
    ผลกระทบรุนแรงที่สุดหากระบบทำงานผิดพลาดไป 1 เดือน โอกาสที่      
ระบบงานหลัก หน้าที่สำคัญที่สุดของระบบ   ระดับ อธิบายเหตุผล/สภาพการ ความผิดพลาด ผลกระทบ ผลกระทบ ความเสี่ยง
    ด้าน ความรุนแรง ประกอบ จะเกิดถ้าไม่แก้ รวม สูงสุด  
      (ระดับ 1- 5) การให้คะแนนของผลกระทบ (%) (1 - 25) (1 - 5)  
คำว่า "ระบบงาน" ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือชื่อซอฟต์แวร์ แต่เป็นการอ้างอิงถึงงานที่ทำ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มากว่า 1 ชุด เช่น ฝ่ายบุคคล ระบบงานหลักคือ 1. การว่าจ้างบุคลากร 2. ติดตามการทำงานของบุคลากร 3. พิจารณาเงินเดือน ฯลฯ เป็นหน้าที่ของระบบที่อิงกับ เวลาระยะเวลา วันหรือวันที่ของระบบงาน (ก) จำนวนคน 1 : 1-2 คน 2 : หลายสิบคน 3 : หลายร้อยคน 4 : หลายพันหลายหมื่นคน 5 : หลายแสนหลายล้านคน เช่นในองค์กรมีบุคลากร 200 คน ถ้าระบบทำงานผิดพลาดเงินเดือนออกล่าช้าไปเป็นเดือนๆ ดังนั้นจึงให้ระดับความรุนแรงเท่ากับ 3 แต่ถ้าองค์กรเป็นกรมบัญชีกลางซึ่งคุมเงินเดือนข้าราชการทั้งประเทศ ถ้าระบบทำงานผิดพลาดจะกระทบข้าราชการนับล้านคน ดังนั้นระดับความรุนแรงก็จะเป็น 5 ประมาณโอกาสสภาพการที่ระบบจะทำงานพลาดดังที่ระบุจะเกิดขึ้น (เปอร์เซ็นต์) อาทิ 80% ผลกระทบรวม = ผลกระทบด้านจำนวนคน + ด้านดำรงชีพ + ด้านเงิน + ด้านชื่อเสียง + ด้านสภาพแวดล้อม อาทิ (ก) = 5 (ข) = 4 (ค) = 4 (ง) = 4 (จ) = 4 ผลกระทบรวม = 21 ผลกระทบสูงสุด = MAX( ด้านจำนวนคน, ด้านดำรงชีพ, ด้านเงิน, ด้านชื่อเสียง, ด้านสภาพแวดล้อม) อาทิ (ก) = 5 (ข) = 4 (ค) = 4 (ง) = 4 (จ) = 4 ผลกระทบสูงสุด = 5 ความเสี่ยง = ผลกระทบรวม x โอกาสที่เกิด อาทิ 21 x 80 ความเสี่ยง = 1680
(ข) ดำรงชีพ 1 : สร้างความรำคาญ 2 : งานติดขัดบางกรณี 3 : ดำเนินงานหลักไม่ได้ 4 : ตกงานได้ หรือสูญเสียทรัพย์สิน เสียสุขภาพ 5 : อันตรายถึงชีวิตได้ เช่นในองค์กรขนาดเล็กหากระบบผิดพลาดเงินเดือนไม่ออก อาจทำให้ผู้รับผิดชอบทำงานหลักไม่ได้ ให้ระดับความรุนแรงเท่ากับ 3 แต่ถ้าเงินเดือนข้าราชการนับล้านคนไม่ออก ผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลางอาจตกงานได้ เพราะมีคนเดือดร้องจำนวนมาก ระดับความรุนแรงเท่ากับ 4
(ค) เงิน 1 : < 100,000 บาท 2 : 100,000 - 1,000,000 บาท 3 : 1,000,000 - 100,000,000 บาท 4 : 100,000,000 - 1,000,000,000 บาท 5 : > 1,000,000,000 บาท เช่นจำนวนเงินของบุคลากรในองค์กรรวมกันประมาณ 5 ล้านบาท ก็เลือก ระดับความรุนแรงเท่ากับ 3 แต่ถ้าเป็นเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดมากกว่าร้อยล้าน ระดับความรุนแรงจะเป็นระดับ 4
(ง) ชื่อเสียง 1 : ผู้รับผิดชอบงานเสียชื่อ ถูกเจ้านายดุเอา 2 : หน่วยงานเสียชื่อ ผู้ร่วมองค์กรร้องเรียน 3 : องค์กรเสียชื่อ ผู้ว่าจ้างองค์กรฟ้องร้อง หรือร้องเรียน 4 : รัฐเสียชื่อ ประชาชนร้องเรียน ก่อม็อบ 5 : ประเทศชาติเสียชื่อ ต่างประเทศร้องเรียน เช่นกรณีเงินเดือนของหน่วยงานที่มีคน 200 คนออกล่าช้า หน่วยงานจะเสียชื่อ เพราะผู้ร่วมองค์กรร้องเรียน ระดับความรุนแรงเท่ากับ 2 แต่ถ้าเป็นกรมบัญชีกลางมีปัญหานี้ ความรุนแรงอาจเป็นระดับ 4 เพราะรัฐจะเสียชื่อเสียง
(จ) สิ่งแวดล้อม 1 : ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม 2 : สร้างความเสียหายสภาพแวดล้อมที่บ้าน ที่ทำงาน 3 : สิ่งแวดล้อมเสียหายในระดับอำเภอ หรือจังหวัด 4 : สิ่งแวดล้อมเสียหายในระดับภาค 5 : สิ่งแวดล้อมเสียหายในระดับประเทศ หรือนานาประเทศ ในกรณีเงินเดือนไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจปล่อยน้ำเสีย ทำลายสิ่งแวดล้อมป่าและปลาในแหล่งน้ำของทั้งภาคเหนือ ระดับความรุนแรงจะเป็น 4

 

ฟอร์ม 2 : ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานหลักของหน่วยงาน_____________________________ที่ต้องทดสอบ Y2K
ระบบงานหลักที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ความเสี่ยง ผลกระทบสูงสุด ผลกระทบรวม ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    (1 - 5) (1 - 25)      
นำระบบงานหลักจากฟอร์มที่ 1 มาใส่ นำความเสี่ยง นำผลกระทบสูงสุด นำผลกระทบรวม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ระบบงานหลักต้องใช้ ซอฟต์แวร์ที่ระบบงานหลักต้องต้อง เช่นโปรแกรมต่างบุคลากร ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาฐานข้อมูลเช่น Access, FoxPro ชื่อของฐานข้อมูลที่ระบบงานหลักใช้
  จากฟอร์มที่ 1 มา จากฟอร์มที่ 1 มา จากฟอร์มที่ 1 มา  
             
             
             
             
             
             


line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Center.
Ministry of Science Technology and Environment