Y2K Thailand
Return to Y2K homepage
The Y2K information center
Y2K FAQ
Y2K Services
Y2K Tools
Y2K Newsroom
Our Y2K publication
Send your question and feedback to us
Newsroom

ประมวลผลรายงานจากศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2542
ถึง เวลา 15.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2543


Loading ...

รายงานสถานการณ์ Y2K จากรอบโลก

          ทุกประเทศที่มีการรายงานสถานการณ์ปัญหา Y2K มายังศูนย์ Y2K ของ United Nations ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีประเทศใดมีปัญหา ยกเว้นในกรณีของ ประเทศแกมเบีย ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็ก อยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันตก ของทวีปแอฟริกาได้มีรายงานว่า พบปัญหาขัดข้องในระบบบัญชี และระบบเกี่ยวกับ การจัดการศุลกากรบางระบบ ซึ่งทางประเทศแกมเบีย ได้รายงานว่า ปัญหาที่พบอาจมิใช่ ปัญหาที่เกิดจาก Y2K ทั้งหมด แต่มีสาเหตุร่วมหลายประการ คือ ความล่าช้าของกำลังสนับสนุน และการดำเนินการซ่อมระบบใหม่ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนการ อย่างไรก็ตาม ทางประเทศแกมเบีย ได้รายงานว่าปัญหาดังกล่าวกำลังได้รับการแก้ไข

          นอกจากนี้ สำนักข่าว ABC (abcnews.go.com) ได้รายงานว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณู ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Shika ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงโตเกียว ประมาณ 170 ไมล์ มีปัญหาขัดข้อง เกี่ยวกับระบบส่งสัญญาณเตือนภัย จากโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู ของรัฐบาล ทำให้การรับสัญญาณเตือนภัยผิดพลาด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2543 ไปประมาณ 10 นาที อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ระบบการทำงานตามปกติ ของโรงไฟฟ้าดังกล่าว และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 15 ชั่วโมง

          นอกจากนั้น สรุปสถานการณ์จากเว็ปไซด์ของสำนักข่าว CNN แจ้งว่าโดยรวมไม่เกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ จากปัญหา Y2K ทั้งนี้ เป็นเพราะการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ที่ผ่านมา ดาวเทียมสอดแนมของ สหรัฐอเมริกาเกิดขัดข้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่ง สืบเนื่องมาจากปัญหา Y2K ของคอมพิวเตอร์ภาคพื้นดิน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองแทน นอกจากนั้นยังมี ดาวเทียมทางการทหาร ของประเทศฝรั่งเศส ที่มีปัญหาขัดข้องทำให้ไม่สามารถ ตรวจจับความความผิดปกติในระบบได้

          แม้สถานการณ์เท่าที่ผ่านมาโดยรวมไม่มีความผิดปกติใดๆ หรือผลกระทบต่อชีวิตประจำวันใดๆ อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการเฝ้าติดตามต่อไป โดยเฉพาะวันที่ 4 มกราคม 2543 ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มดำเนินงาน ของหลายองค์กรหลังวันหยุดปีใหม่

รายงานสถานการณ์ Y2K ในประเทศไทย

          ศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ สรุปสถานการณ์รวมของประเทศไทยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2542 จนถึง เวลา 15.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2543 ได้ดังนี้

          โดยรวมแล้วไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ แจ้งเข้ามา ข้อมูลที่ ศบว. ได้รับมักเป็นการสอบถามข้อมูล หรือการแจ้งเหตุข้อขัดข้อง ที่ไม่มีผลกระทบร้ายแรง ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าดับ น้ำประปาไม่ไหล โทรศัพท์ขัดข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาสู่ ศบว. นั้นแบ่งได้เป็น 3 แหล่งหลัก คือ

  1. การรับแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์กลาง 200-2000 และ 1200
  2. การรับแจ้งทางโทรสารซึ่งเป็นการติดต่อระหว่าง ศบว. แห่งชาติ และ ศบว. ของภาครัฐอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
  3. การแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางวิทยุสมัครเล่นและผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรงอื่น ๆ

สรุปจำนวนการแจ้งเหตุได้ดังนี้
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 200-2000 และ 1200

ช่วงเวลา
ถามข้อมูล
แจ้งเหตุ
สอบถาม
เพื่อติดตามผล
รวมทั้งสิ้น
10.00-24.00
(31/12/42)
576
106
N/A
682
00.01-05.00
(01/01/43)
391
60
N/A
451
05.01-10.00
(01/01/43)
41
27
N/A
68
10.01-15.00
(01/01/43)
67
73
N/A
140
15.01-07.00
(02/01/43)
61
20
N/A
81
07.01-10.00
(02/01/43)
8
7
2
17
10.01-15.00
(02/01/43)
19
15
4
38
รวม
1163
308
6
1477

 

หมายเหตุ การสอบถามเพื่อติดตามผล หมายความว่า ท่านที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุแล้วครั้งหนึ่ง แล้วโทรเข้ามาอีกครั้งเพื่อติดตามผล

สรุปการแจ้งเหตุจำนวน 308 ราย แบ่งได้ดังนี้

 • ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและขนส่ง จำนวน 134 ราย
 • ด้านไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 68 ราย
 • ด้านการเงินและการธนาคาร จำนวน 19 ราย
 • ด้านอื่น ๆ จำนวน 87 ราย

การรับแจ้งทางโทรสารจาก ศบว. อื่น ๆ

 • ศบว. หน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งยวด จำนวน 21 หน่วยงาน ไม่มีปัญหา Y2K ณ เวลาที่รายงาน ขณะนี้
 • ศบว. ประจำกระทรวงหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 แห่ง ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด
 • ศบว. จังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ ปรากฏว่าเหตุการณ์ปกติ

หมายเหตุ แม้ในภาพรวมจะไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ แต่ก็มีเหตุขัดข้องเรื่องเวลาของเครื่องรับถ่ายภาพดาวเทียม ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางวิทยุสมัครเล่นและโทรศัพท์สายตรงอื่นๆ

ไม่มีเหตุฉุกเฉินได้รับแจ้งเข้ามา

Last Updated : 2/1/2000 : 9:33 PM

 

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment