Y2K Thailand
Return to Y2K homepage
The Y2K information center
Y2K FAQ
Y2K Services
Y2K Tools
Y2K Newsroom
Our Y2K publication
Send your question and feedback to us
Newsroom

คำกล่าว ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
เนื่องในพิธีปิดศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ
วันที่ 4 มกราคม 2543
ณ ชั้น 2 อาคาร 5 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แจ้งวัฒนะ


เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ท่านผู้บริหารองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ท่านประธานคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ
ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ทุกท่าน

 

          กระผมมีความยินดี และรู้สึกมีความสบายใจเป็นอย่างยิ่ง ที่วันที่ได้เฝ้ารอคอยนับปี ได้ผ่านพ้นไปอย่างปราศจากความรุนแรง อันเกิดจากผลกระทบของปัญหา Y2K หรือผลข้างเคียงอื่นๆ อย่างที่เกรงกันไว้

          ตามที่ผมได้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีไว้ เมื่อคราวเปิดศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า การเฝ้าระวังนี้ นับเป็นภารกิจที่สำคัญท้ายสุดของปี 2542 ในการเตรียมความพร้อมรับปัญหา Y2K ของประเทศไทย และของนานาชาติทั่วไป เพื่อให้ภารกิจการแก้ไขปัญหา Y2K ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดสามารถผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย ปราศจากปัญหาที่วิตกกังวลกันโดยทั่วไป และเข้าสู่ภาวะของการดำเนินชีวิต ที่เป็นปกติ ปรากศจากข้อกังวลเช่น ในระยะเวลาที่ผ่านมา

          ผลของการเฝ้าระวังปัญหาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ตามที่ผมได้กำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินงานต่อท่านสื่อมวลชนต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งท่านก็คงจะได้รับทราบสถานะของการติดตามเฝ้าระวังนี้ เป็นอย่างดีแล้วว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับรายงานนั้น มีปัญหาที่เกิดจาก Y2K และมีผลกระทบระดับที่รุนแรงน้อยมาก ซึ่งผมใคร่ขอยืนยันว่า เป็นไปตามที่ผมได้คาดการณ์ไว้ อันเนื่องจากการที่พวกเราทุกหน่วยงาน ได้เร่งมือดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ มาอย่างต่อเนื่อง มาเกือบสองถึงสามปีแล้ว และผมเองก็ได้พยายามแถลงให้ท่านสื่อมวลชน ได้รับทราบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว เช่นเดียวกัน

          ในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติครั้งนี้ ผมขอย้ำว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง เข้มแข็๋ง และเป็นปึกแผ่นมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ที่ประเทศไทยได้แสดงให้ชาวโลกทราบ โดยทุกๆ หน่วยงานได้พยายามอย่างเต็มความสามารถ ในการเฝ้าระวังภารกิจของหน่วยงาน และส่งรายงานตามที่กำหนดไว้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และต้องขอขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมใคร่ขอขอบคุณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อีกครั้ง ที่ได้เอื้อเฟื้อต่อการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ มาโดยตลอด ด้วยการสนับสนุนในด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรที่มาร่วมอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการครั้งนี้

          งานที่เกี่ยวกับ Y2K ยังไม่สิ้นสุดจนกว่า เราจะผ่านการประมวลผลสิ้นเดือนมกราคม และการตรวจสอบว่าปี 2000 เป็นปีอธิกสุรธิน คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ว่ามี 29 วัน อย่างถูกต้อง และเรายังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนต่อไป โดยผ่านกลไกของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ต่อไป

          อย่างไรก็ดี เราก็จะปิดศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำหรับการดำเนินการ ในระยะแรกนี้ไปก่อน และบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอถือโอกาสปิดการดำเนินงานของ ศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ ณ โอกาสนี้

          ขอขอบคุณ

Last Updated : 4/1/2000 : 20:00

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment