Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter
Y2K ACTIVITY

จัดสัมมนา Y2K ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมรับมือ  Y2K

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา  ศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับการแก้ไขปัญหา Y2K ระดับจังหวัด" ณ ห้องสัมมนา ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสันทัด สมชีวิตา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานพร้อมด้วยศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รูปการเปิดงานสัมมนาฯ

         วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้รับรู้ปัญหาและผลกระทบจากปัญหา Y2K รวมทั้งได้รับทราบนโยบายและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา Y2K ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้เตรียมการวางแผนเพื่อรองรับกับปัญหา Y2K ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 450 ท่าน

         ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด รวมทั้งการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่ประสานงาน และสั่งการเพื่อเตรียมการรับมืออุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยทั่วไปจะมีระเบียบปฎิบัติในเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้นเชื่อว่าทางผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะสามารถสร้างความพร้อมรับต่อปัญหา Y2K ในระดับจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชน เตรียมการป้องกันอุบัติภัย และบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากปัญหา Y2K ระดับชาติไว้แล้วเช่นกัน

         การสัมมนาในวันนี้มีการอภิปราย 2 หัวข้อด้วยกันคือ เรื่อง "ปัญหา Y2K: ขอบเขตและผลกระทบ" โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมาให้รายละเอียดของการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่อาจจะมีขึ้น และ เรื่อง"ความพร้อมรับมือในระดับจังหวัด" โดยวิทยากรจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มาอภิปรายถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมการไว้สำหรับปี ค.ศ. 2000 ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้

กลับหน้าแรก

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment