Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

ปตท.หายห่วงแก้เสร็จไปกว่าครึ่ง ด้านการบินไทยแก้ไขเต็มที่ไม่มีปัญหาประกาศเส้นทางไหนไม่ผ่าน Y2K งดบิน


         ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K) พร้อมด้วย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และดร.ครรชิ มาลัยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด ได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังการรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

         ฯพณฯ รองนายกฯกล่าวว่าสำหรับทั้งสองหน่วยงานนั้น ก็ได้รายงานให้เห็นความพร้อมในการแก้ไขปัญหา Y2K อย่างน่าชื่นชมในความตั้งใจและคาดว่าเป้าหมายที่กำหนดในการแก้ไขปัญหา Y2K คงจะเป็นไปตามแผนอย่างแน่นอน และการเยี่ยมชมที่ผ่านมาที่ ทศท. และ กสท. เอง ประกาศที่จะมีการทดลองระบบที่ติดตั้งใหม่ประมาณเดือนเมษายนนี้ และในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K นั้นได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเป็นประจำ และช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาในความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด

         สำหรับการดำเนินการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) นั้นจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K มาตั้งแต่ปี 2540 โดยตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ไว้ 126 ล้านบาท สำหรับนโยบายการแก้ไขปัญหานี้ ปตท. ได้จัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยคำนึงเรื่องความปลอดภัย และการให้บริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยได้เร่งแก้ไขในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจน้ำมันก่อน เช่น ระบบการควบคุมการไหลของก๊าซฯ ระบบการผลิตในโรงแยกก๊าซฯ ระบบการจัดจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ และระบบบัญชีและการเงิน เป็นต้น และได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ ด้าน IT แก้ไขแล้ว 63% Embedded Systems แก้ไขแล้ว 75% และ Supply Chain ทำไปได้ 30% ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินการแก้ไขโดยรวมเสร็จไปกว่า 70% และจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2542 นี้ จากนั้นจะมีเวลาประมาณ 6 เดือนในการใช้งานเพื่อทดสอบระบบซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และเชื่อมั่นว่าในปี ค.ศ. 2000 ระบบและอุปกรณ์หลักที่อยู่ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายของ ปตท. จะสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากปัญหา Y2K เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทาง ปตท. ได้ออกคำสั่งให้พนักงานที่รับผิดชอบด้านปัญหา Y2K ให้อยู่ปฏิบัติงานในวันที่น่าจะเกิดผลกระทบคือ ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2542, 31 ธันวาคม - 1 มกราคม 2543 และ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2543 ด้วย

         สำหรับการแก้ไขปัญหา Y2K นี้ ปตท. และบริษัทร่วมทุนได้ร่วมกันดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ ปตท. ยังได้เป็นแกนนำผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศตื่นตัวในการแก้ปัญหา Y2K อีกด้วย

         ส่วนทางด้านบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นั้นได้ให้ความสำคัญกับปัญหา Y2K เช่นกัน เพราะปัญหานี้สามารถสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการบินไทยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาใช้ในกิจการทุกด้าน โดยที่ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบินนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ค่อนข้างมาก เช่น วันที่ออกบัตรโดยสาร วันที่เดินทาง วันที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ วันที่การตรวจเช็คเครื่องบินและอุปกรณ์ และการสำรองที่นั่ง ซึ่งถือเป็นระบบที่ต้องใช้ได้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ก่อน 1 มกราคม 1999 หรือ 1 ปีก่อนปี 2000 เนื่องจากการสำรองที่นั่งสามารถจองได้ล่วงหน้า 1 ปี บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีการกำหนดแผนการและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นสำคัญ

         ปัจจุบันการบินไทยได้ดำเนินการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหา เมื่อข้ามศตวรรษไปสู่ปี ค.ศ. 2000 โดยเน้นการดำเนินการให้ครอบคลุม 3 ส่วนหลัก คือ ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ระบบอุปกรณ์อัตโนมัติ และการประเมินความพร้อมของกลุ่มคู่ค้าและผู้ให้บริการ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ 300 ล้านบาท และขณะนี้บริษัทฯ สามารถให้บริการในส่วนของการสำรองที่นั่งล่วงหน้าในปี ค.ศ. 2000 ได้แล้ว เปิดให้บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในปี 2000 ได้โดยไม่มีปัญหาเรื่อง Y2K ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2542 เป็นต้นมา

         สำหรับการแก้ไขปัญหาในส่วนของระบบสารสนเทศได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 เนื่องจากแต่ละระบบมีขอบเขตของวันที่ใช้ในการคำนวณ และประมวลผลต่างกัน จึงได้ทยอยทำการแก้ไขและติดตั้งใช้งานตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โดยสถานภาพล่าสุดการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมของระบบสารสนเทศคืบหน้าไปแล้วกว่า 75% ของปริมาณงานทั้งหมดในส่วนของอุปกรณ์อัตโนมัติและการประเมินความพร้อมของกลุ่มคู่ค้าและผู้ให้บริการภายนอก บริษัทฯได้มีจดหมายสอบถามผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ฯลฯ และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด สำหรับเรื่องความปลอดภัยของตัวเครื่องบิน (Aircraft and Aircraft Systems) ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินทั้งบริษัท โบอิ้งคอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัท แอร์บัสอินดัสทรี จำกัด และบริษัท บริติชแอร์โรสเปเชียล จำกัด ซึ่งบริษัทผู้ผลิตทั้ง 3 รายล้วนมีงานศึกษาและแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขณะนี้ไม่พบปัญหาที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการบิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการติดตามผลการทำการทดสอบอย่างใกล้ชิด

         นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สมาคมสายการบินของเอเชียแปซิฟิค (AAPA) กรมการบินพาณิชย์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (AEROTHAI) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กรอ-นิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) รวมทั้งร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรการบิน Star Alliance ในการหามาตรการต่างๆ และทดสอบระบบร่วมกัน ขณะนี้การบินไทยได้เข้าร่วมโครงการ IATA Year 2000 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา และประเมินความพร้อมของสนามบิน และศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วโลกด้วย ทั้งนี้ถ้าสายการบินไหนไม่มีความพร้อมการบินไทยจะไม่ทำการบินในเส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด

         การบินไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง และเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินไว้เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามปกติและดำเนินธุรกิจข้ามปี ค.ศ. 2000 ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยสั่งการให้แต่ละฝ่ายมีแผนสำรองฉุกเฉินส่วนของตนให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินได้เริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment