Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

ฝากนครหลวงอุ่นใจปลอดภัย Y2K คาดแก้เสร็จก่อนกำหนด 2 เดือน

Logoธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับปัญหา Y2K ตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลปัญหานี้โดยเฉพาะ ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัท สยามซิตี้ ไอที ให้เป็นผู้กำหนดวิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000

         การดำเนินการขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขและตรวจสอบควบคู่กันไปทางธนาคารถือว่าการตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง และในกระบวนการแก้ไขปัญหา Y2K ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ GAO (U.S. General Accounting Office) การนี้ศูนย์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาแนวทางและแผนงานการตรวจสอบปัญหาปี ค.ศ. 2000 เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการทดสอบปัญหาปี ค.ศ. 2000 ได้มาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ฯลฯ จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบ 3 ระดับ คือ System Test, Unit Test และ Integration Test จะทำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองซึ่งเป็นสำนักงานของบริษัท สยามซิตี้ ไอที ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบประกอบต่างๆ สามารถจัดให้เป็นการจำลองเวลา วันทำการในปี ค.ศ. 2000 ได้อย่างสมบูรณ์ โปรแกรม และระบบงานที่ผ่านการทดสอบแล้วจะเรียกว่า Y2K-ready ซึ่งการทดสอบนี้ได้รวมถึงการทดสอบมาตรฐานการทดสอบถดถอย (Regression Test) และการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และพร้อมที่จะนำออกใช้งานจริงต่อไป

         ด้านการติดตั้งใช้งานจริงได้กำหนดให้ระบบงานสำหรับธุรกิจหลักแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ แต่จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางศูนย์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ธนาคารฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบจะทำการทดสอบระบบทันทีหลังจากที่แก้ไขแต่ละระบบเสร็จทำให้เชื่อมั่นว่าระบบงานสำหรับธุรกิจหลักนั้นจะใช้งานได้จริงในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนด 2 เดือน

         ส่วนระบบงานที่ขณะนี้ได้เปิดใช้จริงและผ่านการทดสอบว่ารองรับปัญหาปี 2000 เรียบร้อยแล้วคือ ระบบเงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ และกระแสรายวัน ซึ่งได้เปิดใช้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ธนาคารนครหลวงไทยยังผ่านการทดสอบระบบ ATM เพื่อพร้อมรับปี ค.ศ. 2000 ในเครือ-ข่ายการให้บริการร่วมร่วมกับอีก 6 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพฯ กสิกรไทย ทหารไทย เอเชีย นครธน และไทยธนาคาร นั่นคือ ธนาคารนครหลวงไทยพร้อมให้บริการ ATM Pool เพื่อรองรับปี  ค.ศ. 2000 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ส่วนตัวเครื่อง ATM นั้น ทางธนาคารฯ ได้ทำสัญญาแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับปี 2000 กับผู้ขายไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

         ธนาคารนครหลวงไทย มีความมั่นใจว่าระบบเงินฝากทั้งระบบของธนาคารฯ จะพร้อมรับปี 2000 ในทุกสาขาภายในกลางปี ค.ศ. 1999 ขอให้ลูกค้าของธนาคารฯ มีความสบายใจว่าบัญชีเงินฝากของท่านปลอดจากปัญหาปี ค.ศ. 2000 แน่นอน

         ส่วนแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีเกิดความผิดพลาดทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก โดยได้ตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดไว้ดังนี้

  1. ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า ในบางสาขา
  2. ถ้าไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารในบางสาขา
  3. ถ้าระบบงานบางระบบไม่ทำงาน หรือทำงานผิดพลาด

         หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารฯ มีแผนสำรองไว้รองรับโดยได้จัดเตรียมข้อมูลสำรอง วงจรสื่อสารสำรอง ระบบงานที่สามารถทำงานได้โดยไม่เชื่อมโยงกับใคร (Stand Alone System) หรือในลักษณะของการปฏิบัติงานด้วย Manual แล้วแต่กรณี และในที่นี้ระบบที่สำคัญที่สุดคือระบบเงินฝาก เนื่องจากมีจำนวนการใช้ในแต่ละวันในปริมาณที่สูง ธนาคารฯ จึงได้พัฒนาระบบเงินฝากเฉพาะกิจ (Offline Retail Banking System) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยจะมีการติดตั้งสำรองพร้อมใช้งานในวันที่ 1 มกราคม ปี 2000 ที่สาขาของธนาคารอีกด้วย

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment