Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

สำนักนายกรัฐมนตรี


ารติดตามการแก้ไขปัญหา Y2K นั้น หลายคนเป็นห่วงหน่วยงานภาครัฐว่าจะแก้ไขไม่ทัน เพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณ หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะเก่าแต่เท่าที่ทราบก็จะนำไปใช้ในการพิมพ์เอกสารเท่านั้น ฉบับนี้จะเป็นการนำเสนอผลการแก้ไขปัญหา Y2K ของสำนักนายกรัฐมนตรี

         สำนักนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 28 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ 22 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 6 หน่วยงาน ในที่นี้ได้รับรายงานnbsp;16 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)

         จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานมีปัญหาเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ จึงจัดเครื่องไว้สำหรับงานพิมพ์เอกสารโดยทั่วไป และจะจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนในปีงบประมาณหน้า ปัญหา Y2K จึงไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนัก เนื่องจากลักษณะงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคำนวณเรื่องของวันที่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

         ได้เคยทำการแก้ปัญหา Y2K ด้วยการตั้งเวลาให้ย้อนกลับไปเป็นปี 1972 ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับวันที่ และปีอธิกสุรทินได้ ทั้งระบบเมนเฟรม IBM 4381/R92E และ IBM 3090/110J แต่จากการทดสอบพบว่าไม่สามารถเรียกโปรแกรม Statistical Package Program (SAS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลค่าสถิติต่างๆ เนื่องจากSystem Birthday ของ SAS เป็นปี 1989 ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนวิธีแก้ใหม่ คือเมื่อถึงปี 2000 ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมทั้งสองระบบจะตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ย้อนกลับไปปี 1996 แทน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาของเวลาได้เฉพาะในส่วนของ Leap Year ส่วนปัญหาของ Dayof week ทางสำนักงานสถิติฯ จะต้องจัดหาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อ Modify เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

         อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าการแก้ไขด้วยวิธีนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในปี 2000 นี้หรือไม่ เนื่องจากระบบที่มีปัญหานี้เป็นตัว Operation System และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่สามารถแก้ไขได้เอง และทางบริษัท IBM จะไม่สนับสนุนปัญหาด้าน Y2K ในระบบดังกล่าวเพราะเป็นเวอร์ชั่นที่ตกรุ่นไปนานแล้ว

         สำหรับปัญหาดังกล่าวทางสำนักงานสถิติได้เตรียมงบประมาณ เพื่อรองรับแผนฉุกเฉินไว้โดยจัดงบประมาณจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่า Software Complier ภาษา PL/I เพื่อติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติไปขอใช้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และได้ทำเรื่องขออนุมัติซื้อระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม พร้อมอุปกรณ์หนึ่งระบบ เพื่อทดแทนของเดิม

กรมวิเทศสหการ

         ดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งาน สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่มีการใช้งบประมาณแต่อย่างใด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

สำนักงบประมาณ

         รายงานถึงผลการดำเนินงานว่าเสร็จสิ้นแล้วในเดือนเมษายน และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท ซึ่งสำนักงบประมาณมีความมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ลุล่วงแน่นอน อีกทั้งจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากปัญหาดังกล่าวอีกต่อไป

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

         พบว่าระบบงานคอมพิวเตอร์ของ สกว. ที่ต้องแก้ไขปัญหา Y2K นั้นเป็นระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (Project Management System) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบใหม่ โดยเขียนโปรแกรมใหม่ และจะเก็บค่าปี ค.ศ. เป็นเลข 4 หลัก และจะปรับปรุงฟังก์ชั่นอื่นๆ ของโปรแกรมให้ทำงานดีขึ้น ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา ดังนั้นจึงมั่นใจว่าระบบที่พัฒนาใหม่ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และกำหนดเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ ใช้งบประมาณประมาณ 882,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)

         สจร. ได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K ในด้านการต่อระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พีซี แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยเปลี่ยนระบบ Operating System ของเครื่อง Sun และตั้งค่าวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีใหม่เมื่อถึงปี ค.ศ. 2000

         กำหนดระยะเวลาแก้ไขปัญหาจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ โดยใช้งบประมาณ 650,000 บาท (ปรับปรุง Software Application, เปลี่ยนเมนบอร์ดเครื่องพีซีที่มีปัญหา)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

         สำนักงาน กปร. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000ดังนี้

  • ดำเนินการแก้ไขเครื่อง Compaq Prolinea 575 โดยการติดตั้ง Y2K Pass Card ครบทั้ง 21 เครื่อง แล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,030 บาท
  • ดำเนินการแก้ไขเครื่อง Compaq Prosiginea 500 โดยการทำ Flash RAM ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2542

         ทางสำนักงาน กปร. มีการดำเนินงานเสร็จแล้วประมาณร้อยละ 90 และเชื่อมั่นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะประสบความสำเร็จและสามารถแก้ไขปัญหา Y2K

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป)

         ระบบงานของสำนักงาน ป.ป.ป. เป็นระบบงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ และระบบฐานข้อมูลเป็นระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด ระบบฐานข้อมูลเดิมเป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางสำนักงานจึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)

         การดำเนินงานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

         ในขณะนี้ สกท. ได้ดำเนินงานไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 40 และสำนักงานเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา Y2K ได้ทันเวลาอย่างแน่นอนและจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K อีกต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)

         ทาง สพช. ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 จึงไม่มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

         สยช. ไม่มีระบบเครือข่าย และจากการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ รวมทั้งทางบริษัทที่ทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของ สยช. แจ้งว่าเครื่องพีซีของ สยช. ทุกเครื่องใช้วัน เดือน ปี ในระบบ 4 หลัก

         การดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่างๆ ของสยช. ไม่ได้ใช้วันที่เป็นตัวประมวลผล ยกเว้น ระบบงานบุคลากรซึ่งใช้โปรแกรม DPIS ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งใช้ปี พ.ศ. จึงไม่มีปัญหา Y2K และระบบเงินเดือนใช้โปรแกรมของธนาคารกรุงไทย ซึ่งทางธนาคารได้ส่งโปรแกรมใหม่ที่พัฒนาเพื่อแก้ไข  Y2K มาให้แล้ว

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment