Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

Y2K Thailand Report


         เหลือเวลาอีกเพียง 9 เดือน เท่านั้น ก็จะก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่กันแล้วหลายคนเป็นห่วงว่าการแก้ปัญหา Y2K ของประเทศไทยนั้นเริ่มค่อนข้างล่าช้าเกรงว่าจะแก้ไขไม่ทันแต่จากการติดตามผลการแก้ไขก็พบว่าหน่วยงานที่สำคัญๆ เช่น ธนาคาร หน่วยงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อันเป็นหน่วยงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหา Y2K นั้น ขณะนี้หน่วยงานดังกล่าวได้ทำการแก้ไขใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งจะเสร็จไม่เกินกลางปีนี้แน่นอน

         ต่อไปนี้จะเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สำคัญเช่นกันคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารนครหลวงไทย และกระทรวงมหาดไทย

ตลาดหลักทรัพย์มั่นใจพร้อมรับปัญหา Y2K

Logoตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา Y2K ว่าจะเสร็จพร้อมทุกระบบ 100% ในกลางปีนี้มั่นใจวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2000 ระบบต่างๆ ใช้ได้ตามปกติแน่นอน เดินหน้าทดสอบระบบตั้งแต่พฤศจิกายน 2541 - มิถุนายน 2542 เผยใช้งบประมาณกว่า 40 ล้านบาทในการแก้ปัญหา

         นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหา Y2K ของตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา Y2K ว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา Y2K โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและเตรียมป้องกันปัญหา Y2K มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว และได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อการนี้ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนกว่า 40 ล้านบาท ขณะนี้นับว่าตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปัญหา Y2K แล้วกว่า 85% ซึ่งเป็นการประเมินตามแบบติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (AARVI) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กำหนดไว้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ครบ 100% ได้ในกลางปีนี้

         การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักอันประกอบไปด้วยระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบบของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานหลักทั้ง 3 ระบบดังกล่าวให้พร้อมและสามารถรองรับปัญหา Y2K ได้ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบงานดังกล่าวและมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2000 ระบบดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

         ในการแก้ปัญหา Y2K ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการทดสอบระบบต่างๆ เป็นสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 จนถึงเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งจะเป็นการทดสอบระบบต่างๆ ทั้งระบบงานหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง และระบบงานส่วนที่มีการต่อเชื่อมไปยังหน่วยงานภายนอกซึ่งได้แก่ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน และสมาชิกของระบบรับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและมั่นใจว่าเมื่อถึงปี ค.ศ. 2000 จะไม่มีปัญหาในการติดต่อกับระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

         นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา Y2K ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้บริษัทสมาชิกจัดทำแผนการแก้ไข และส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนทุกเดือน โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อบริษัทสมาชิกที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตามกำหนด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ และจะลงโทษบริษัทที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัน 30 กันยายน นี้ด้วย

         ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยให้ส่งรายงานผลการแก้ไขปัญหา Y2K ทุกไตรมาส รวมทั้งให้รายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย Halt หรือหยุดการซื้อขายชั่วคราวสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก Y2K ถ้าไม่รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบล่วงหน้า

         สำหรับแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวได้จัดเตรียมแผนการและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ไว้พร้อมโดยได้เตรียมระบบสื่อสารสำรองไว้สำหรับกรณีที่ระบบสื่อสารหลักมีปัญหาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อส่งข้อมูลมายังระบบงานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกทั้งยังได้เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สำรองไว้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเกิดขัดข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและอำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจความคืบหน้าของการเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหา Y2K ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th/y2k

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment